previous | next

MONOTYPE XI, monotype, 15"X11.5", 2015