previous | next

MONOPRINT XII, monotype, 15"X11.5", 2015