previous | next

ON THE SKIN I, monotype, 15"X11.5", 2015