previous | next

MONOTYPE IV, monotype, 15"X11.5", 2015