previous | next

MONOTYPE VII, monotype, 15"X11.5", 2015