previous | next

ON THE SKIN I, monoprint, 15"X11.5", 2015