previous | next

SEWN SPECIMEN 6, woodcut, 10" x 10", 2017