previous | next

SEWN SPECIMEN 9, woodcut, 10" x 10", 2017