previous | next

SEWN SPECIMEN 2, woodcut, 10" x 10", 2017